UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Status roditelja njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta, kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata, za koje je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen. Iznimno, pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ako dijete ima težinu oštećenja zbog kojega je u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala. Ako kod djeteta postoji više vrsta težih oštećenja, zbog čega je potpuno ovisno o brizi roditelja, a zbog težine oštećenja ili bolesti djeteta njegovo zbrinjavanje nije moguće osigurati uključivanjem u programe boravka, roditelj također može steći status njegovatelja. Pravo na ovaj status, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, roditelj ostvaruje i nakon punoljetnosti djeteta dok takva potreba traje, a najdulje do dana ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. Postupak za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja pokreće se na zahtjev roditelja.

Roditelj koji ima status njegovatelja ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz članka 16. Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica za ostvarivanje raznih po osnovi socijalne skrbi utvrđena je u iznosu od 400,00 kuna odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 21/01)., iz čega proizlazi da naknada roditelja njegovatelja iznosi 2.000,00 kn), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi isplaćuje ovu naknadu i uplaćuje sve doprinose za obvezna osiguranja, a sredstva za te namjene osiguravaju se u državnom proračunu. Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu (za 2007.g. najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 2.298,00 kn). Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi vodi evidenciju fizičkih osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja.

Status roditelja njegovatelja ne može se priznati roditelju djeteta kojem je priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji u okviru smještaja ili boravka.
Pravo na status roditelja njegovatelja prestaje kada roditelj nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga stanja, ako zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove roditelja njegovatelja, ako se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora dulje od 2 mjeseca, te smrću roditelja njegovatelja ili djeteta.

Rješenje doneseno u prvom stupnju kojim se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja podliježe reviziji. Reviziju provodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Ako je protiv rješenja prvostupanjskoga tijela, kojim je priznato pravo na status roditelja njegovatelja izjavljena žalba, o reviziji i žalbi odlučuje se istim rješenjem.
Ako protiv rješenja nije izjavljena žalba, prvostupanjsko tijelo dostavit će rješenje, zajedno sa spisima predmeta ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi u roku od osam dana od isteka roka za žalbu. Revizija odgađa izvršenje rješenja.

U postupku revizije ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi može se s prvostupanjskim rješenjem suglasiti ili ga može izmijeniti, poništiti ili ukinuti. Prvostupanjsko rješenje doneseno u ponovnom postupku podliježe reviziji ako je njime priznato pravo na status roditelja njegovatelja.
Rok za provođenje postupka revizije je tri mjeseca, a počinje teći od dana zaprimanja predmeta. Iznimno, ako je u postupku revizije potrebno pribaviti nalaz i mišljenje tijela vještačenja, rok za provođenje revizije ne teče za vrijeme provođenja postupka vještačenja. Ako protiv rješenja prvostupanjskog tijela, koje podliježe reviziji, nije izjavljena žalba, a revizija ne bude provedena u roku tri mjeseca od dana zaprimanja predmeta, smatra se da je revizija provedena i da je dana suglasnost na rješenje. Protiv rješenja donesenog u postupku revizije ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.


Izvor: NN 79/07