UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Osobna invalidnina

Osobna invalidnina te pomoć i njega u kući

Osnovica za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi, utvrđena je u iznosu od 400,00 kuna odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 21/01).

Osobna invalidnina

Pravo na osobnu invalidninu ima teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba, odnosno osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, ako je takvo oštećenje ili bolest nastala prije navršene 18. godine života i ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250% osnovice (1.000,00 kn).

Ako korisnik invalidnine ostvaruje prihod po bilo kojoj drugoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa invalidnine (1.000,00 kn) i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

U navedene prihode po drugoj osnovi ne uračunava se pomoć za uzdržavanje, kao ni iznos koji osoba ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima od zakonskog obveznika uzdržavanja (alimentacija), te obiteljska mirovina

Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Ako roditelji osobe koja ostvaruje pravo na osobnu invalidninu koriste: rodiljni dopust, dopust do sedme godine djetetova života po posebnim propisima, pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege teže tjelesno ili mentalno oštećenoga djeteta, a dijete dnevno boravi u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi ili domu socijalne skrbi, osobna se invalidnina isplaćuje u iznosu od 125% od osnovice (500,00 kn).

Ako ta osoba koristi stalni ili tjedni smještaj izvan vlastite obitelji, ne može ostvariti pravo na osobnu invalidninu.

Pomoć i njega u kući

Pomoć i njega u kući mogu se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju te starosti, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe:

  • koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug ili djeca,
  • koja nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,
  • ako prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% od osnovice (1.200,00 kn)
  • ako joj je na području njenog prebivališta, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, moguće osigurati takvu pomoć.

 

Pomoć i njega u kući, pod navedenim uvjetima, odobrit će se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),
  • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
  • održavanje osobne higijene (pomoć u odijevanju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

Pravo na pomoć i njegu u kući nema dijete čiji roditelj koristi pravo na skraćeno radno vrijeme za njegu tog djeteta, a dijete je na poludnevnom ili cjelodnevnom boravku u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi ili domu socijalne skrbi.

Pravo na pomoć i njegu u kući također nema i dijete čiji roditelj koristi rodiljni dopust ili dopust do sedme godine života djeteta radi njege teže tjelesno ili mentalno oštećenog djeteta.

 Izvor: Zakon o socijalnoj skrb